เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : วิธีการสมัครสอบออนไลน์ พลตำรวจ ชั้นประทวน นายสิบตำรวจ วุฒิ ม6 ปี 2555 การแบ่งสายสอบ คุณสมบัติ การเตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะได้ดังรูปตัวอย่างนี้

อย่าลืม พิมพ์ใบชำระเงิน พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร 

แต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไร ค่อยมาปรินท์ได้

เพราะฐานข้อมูลเราถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1  คลิกที่ "ใบสมัครออนไลน์" อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ "ดำเนินการต่อคลิกที่นี่"  กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว   ( เปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 )   กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน  โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ   และ ชื่อสกุล แล้วคลิกที่  "ต่อไป"                 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. และให้ชำระเงินภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
  - นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา   ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร  


               3. กรณีเลือกสมัครกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม   
                     - หลังจากชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
                     - หากเข้าเมนู “ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” แล้ว ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร” 

4. กรณีเลือกสมัครกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน   
                     - หลังจากชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ผู้สมัครต้องเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้ามาเลือกหน่วยที่นั่งสอบทันที ที่ปุ่มเมนู “เลือกหน่วยที่นั่งสอบ” เนื่องจากที่นั่งสอบในบางหน่วยสอบมีจำนวนจำกัด และหากผู้สมัครไม่เข้ามาเลือกหน่วยที่นั่งสอบ ทางกองการสอบจะเลือกหน่วยที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครตามความเหมาะสม 
                     - เมื่อชำระเงินและเลือกหน่วยที่นั่งสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 
                     - หากเข้าเมนู “ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” แล้ว ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร”
             ข้อควรระวัง
       1.  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวและหน่วยสอบเดียวเท่านั้น
       2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าบริการในการสมัครสอบในทุกกรณี
       3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก  หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล  จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
       4. ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
       5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบขั้นตอนที่ 2
  จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
                - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
                - ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3  หลังจากกดปุ่ม "ส่งใบสมัครแล้ว"  จะปรากฏ ดังนี้
               1.  ข้อความตอบรับว่า "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย"
               2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้  และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
                     - เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ  โดยกดปุ่ม  พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม  บันทึก
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เสร็จแล้ว ก็ หาหนังสือ เตรียมตัว อ่านสอบ

กายพร้อม ใจพร้อม สู้ๆ นะครับ ทุกท่าน

หวังว่ากระทู้นี้ คงมีประโยชน์กับท่านบ้าง ไม่มาก ก็ น้อย

แล้วเจอกันคร้าบบบบบบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสาร รวมแนวข้อสอบ พลตำรวจ ชั้นประทวน นายสิบตำรวจ วุฒิม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า ประจำปี 2555 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย 

กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน 

กลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุน 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ 
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554 
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ 
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง
 ชุดละ399 บาท 
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย 


สนใจสั่งซื้อมาที่ [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488 
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway ) 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ 
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/ 


ใหม่ล่าสุด!!! ตามคำเรียกร้อง สำหรับท่านที่ไม่สะดวก ปริ้นเอง 
เรามีชุดหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม อัพเดทล่าสุด สองเล่มใหญ่ 
สายอำนวยการ 300 หน้า สายปราบปราม 270 หน้า 

พร้อม แถม!!! VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ราคาเพียง ชุดละ 999 บาท พร้อมส่ง EMS ฟรี!!!!!
 

 

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการติว แต่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง และค่าใช้จ่าย 
เรามี ชุดติว VCD บรรยาย ติวเข้ม สรุปเนื้อหา นอนดู นั่งดูที่บ้านได้สบายจายยยยยย 
VCD ฉบับใหม่ล่าสุดมาแล้วคร้าบบบบบบบ แยกเป็นเฉพาะสายเลยย อัพล่าสุดดดด 
ส่วนไฟล์เอกสาร จำหน่ายตามปกติ พร้อมข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุด (2 เมษา 2555) 

ปล. ลูกค้าที่ซื้อไปก่อนวันที่ 2 เมษายน 2555 รบกวนโทรกลับ เพื่อรับแนวข้อสอบตัวใหม่ 
!!!!!!! ฟรี !!!!!!! 
พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วยครับ ขอบคุณครับ
  
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
khomsan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมขอใบสมัครหน่อยครับผม สมัครไม่ทัน ผมอยากสมัครจริงๆ
khomsan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ใครที่มีใบสมัครช่วยติดต่อกลับมาหาผมทีครับที่เบอร์089-5563066 ผมมาช้าต้องการใบสมัครด่วน หรือติดต่อที่ Email.aof172533@hotmail.comเป็นเงินเท่าไร่มาคุยกันครับผม ผมต้องการใบสมัครสายกองปราบปราม .
ภาค5 ครับผม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 15 ต้นฉบับโพสโดย khomsan เมื่อ 2012-05-12 20:53  :
ใครที่มีใบสมัครช่วยติดต่อกลับมาหาผมทีครับที่เบอร์089-5563066 ผมมาช้าต้องการใบสมัครด่วน หรือติดต่อที่ Email.aof172533@hotmail.comเป็นเงินเท่าไร่มาคุยกันครับผม ผมต้องการใบสมัครสายกองปราบปราม .
ภาค5 ครับผม

ท่าจะยากนะครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้