เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-06-21)
ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ (ข้อ 1-25) พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.
________________________________________
1. ข้อใดต่อไปนี้ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.ต.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1) เป็นคนวิกลจริต และผู้ปกครองได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เป็นคน
ไร้ความสามารถแต่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอ
2) เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วน พรีเมียร์ จำกัด
3) ป.ป.ช. ชี้มูลว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
4) ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวน ก.ตร. ทั้งหมดให้พ้นจาก
ตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร.
2) ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
3) เป็นรองเลขานุการ นายก อบต. โคกสะอาด โดยไม่รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่ง
4) ไม่มีข้อใดถูก

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
1) ตำแหน่งสารวัตรและพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการให้แต่งตั้งจาก ข้าราชการตำรวจยศร้อย
ตำรวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตำรวจโท
2) ตำแหน่งผู้บังคับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) หรือพลตำรวจตรี
3) ตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง
4) ไม่มีข้อใดถูก

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.4 อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้วให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ตำแหน่งรองผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท
3) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา 44 ( ลงมา คือ ผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ไม่สูงกว่าตำแหน่งเดิมในกองบัญชาการที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง โดยรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องด้วย
4) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
1) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจระดับ ส.๘
ระดับ ส.๗และระดับ ส.๖ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว
2) การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
3) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้คำนึงถึงความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
4) การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
(1) การไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย และเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ ดังนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(2) ส.ต.อ.หญิงเมย์ กระทำการอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว และทำร้าย น.ส.เข็มในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(3) ส.ต.อ.กล้า ไม่รักษาความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างมาก ดังนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
1) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (2) 2) ถูกเฉพาะข้อ (2) และ (3)
3) ถูกเฉพาะข้อ (1) และ (3) 4) ไม่มีข้อใดถูก

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กำหนดรวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3) วางระเบียบ หรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น
4) ไม่มีข้อใดถูก เพราะทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของ ผบ.ตร.

8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
1) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษอาจแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท หรือพันตำรวจเอก
2) การแต่งตั้ง ขรก.ตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ และผู้บังคับการรวมถึงพนักงานสอบ
สวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้
ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อ ขรก.ตำรวจในกองบัญชาการนั้น เสนอ ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาเสนอ
ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
3) การแต่งตั้ง ขรก.ตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิลงมาไม่สูงกว่า
ตำแหน่งเดิมในกองบัญชาการที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ผู้บังคับการเป็น
ผู้สั่งแต่งตั้งจาก ขรก.ตำรวจในกองบัญชาการนั้น โดยให้ผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ
และมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบด้วย และหากไม่เป็นที่ยุติให้ ผบ.ตร. เป็นผู้ชี้ขาด
4) ข้อ 1) และ 3) ถูก

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์
1) ข้าราชตำรวจผู้ใด ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งลงโทษ
2) ถ้าผู้สั่งลงโทษเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
3) ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. ที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภาย
ในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
4) ข้อ 1) และ 3) ถูก

10. ในกรณีที่มีผู้ใดได้รับเลือกเป็น ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา 30 (2) (ก) หลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับผู้ได้รับเลือกตามจำนวนที่จะพึงมีได้ ดังนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร
1) ให้ประธาน ก.ตร. ทำการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับเลือกจนครบจำนวน
2) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับเลือกจนครบจำนวน
3) ให้นายกรัฐมนตรีทำการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับเลือกจนครบจำนวน 6 คน
4) ข้อ 1) และ 3) ถูก
http://www.sobtid.com/
เพิ่มเติม
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้