เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อยากได้แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร02/55
arare27 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

อยากได้แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร02/55


อยากได้แนวข้อสอบข้าราชการกทม.ครั้งที่ 2/55 นี้คะ เอาภาค ข ด้วยนะคะขอเป็น ซีดี หรือวีซีดีก็ได้คะ ขอบคุณค่ะ จะหาซื้อหรือโหลดตรงไหนได้บ้างคะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบพนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมคู่มือเตรียมสอบ


เตรียมเปิดสอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/255 ในวันที่ 25 มิ.ย.-13 ก.ค.55

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
                                 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)  จะดําเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๙)  มาตรา  ๒๙ (๗)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จํานวน  ๔๓  ตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง       
     ๑.๑  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๒๓ ตําแหน่ง 
     ๑.๒  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๒๐ ตําแหน่ง 
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครสอบดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ๒.  อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
        ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน  ดังนี้  
        ๒.๑  ตําแหน่ งประเภททั่ วไป ระดับปฏิบัติงาน  
    ๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน  ๖,๐๕๐  บาท หรือ 
ตามที่ ก.ก. กําหนด 
    ๒.๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี  
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๖,๘๐๐  บาท หรือตามที่  
ก.ก. กําหนด 
    ๒.๑.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี  
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๗,๔๖๐  บาท หรือตามที่  
ก.ก. กําหนด 
            -/ ๒.๒  ตําแหน่งประเภท... - ๒ - 
             ๒.๒  ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
    ๒.๒.๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๘,๓๔๐  บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 
    ๒.๒.๒ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี   
อัตราเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 
    ๒.๒.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก 
วุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 
        ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิ 
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์แห่ง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. ๒๕๔๘   


หลักสูตรการสอบกรุงเทพมหานคร กทม. แนวใหม่

ภาค ก. กทม. แนวใหม่ วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 (50 ข้อ) ในส่วนของวิชาความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล 

1. วิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ ข้อ

2. วิเคราะห์ข้อมูลน่าเชื่อถือ ข้อ

3. เงื่อนไขภาษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 18 ข้อ

4. แผนภูมิตรรกวิทยา ข้อ

5. ตรรกวิทยา 5 ข้อ

6. กฎหมาย กทม. และกฎหมายระเบียบพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 10 ข้อ

7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ข้อ 

ส่วนที่ 2  เป็นวิชาภาษาไทย 50 ข้อ ออกเรื่อง

1. การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ

2. การเรียงลำดับข้อความ

4. การอ่านบทความยาว

5. การอ่านสรุปความตีความ

เรื่องที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (สถิติออก 10 ข้อ)

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบพนักงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน / ปฎิบัตรการ
- นายช่างโยธาปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ
- นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่รักษาความสอาจ
- พนักงานปกครองปฎิบัติงาน
- พนักงานจัดเก็บรายได้
- พนักงานห้องสมุดปฎิบัติงาน
- เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ
- นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
และตำแหน่งอื่นๆ


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบพนักงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 
081-871-5000 WhatsApp / Line,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครั้งที่ 2/2555 ประเภททั่วไป 378 อัตรา ประเภทวิชาการ 111 อัตรา รวม 489 อัตรา <รับออนไลน์> (25 มิ.ย.-13 ก.ค.55)

           

 

 
: ประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
 
 
 
: หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
: รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
 
:: ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งได้โดย Click ที่ ชื่อตำแหน่ง ::
:: ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งได้โดย Click ที่ ชื่อตำแหน่ง ::
 
 
:: Download ประกาศฯ ในรูปแบบ PDF  ::
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด 

ก. 20 มกราคม 2528 ค. 20 มิถุนายน 2528 

ข. 20 มีนาคม 2528 ง. 20 สิงหาคม 2528 

ตอบ ง. 20 สิงหาคม 2528 

2. การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่ส่วน 

ก. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต 

ง. ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 

ตอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

3. ประธานสภา และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร จะดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครได้เมื่อใด 

ก. เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อ 

ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อ 

ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อ 

ง. ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

ตอบ ง. ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

4. ในปีหนึ่งกฎหมายได้บัญญัติให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไว้อย่างไรฃ 

ก. สมัยประชุมสามัญมีจำนวน 2 สมัย 

ข. สมัยประชุมสามัญมีจำนวน 3 สมัย 

ค. สมัยประชุมสามัญมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 3 สมัย 

ง. สมัยประชุมสามัญมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย 

ตอบ สมัยประชุมสามัญมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย 

5. คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละกี่ปี 

ก. 1 ปี ค. 3 ปี 

ข. 2 ปี ง. 4 ปี 

ตอบ ข. 2 ปี 

6. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการประจำรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกตำแหน่งว่าอย่างไร 

ก. เลขนุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ค. ผู้ช่วยเลขนุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข. เลขนุการผู้ว่ารองราชการกรุงเทพมหานคร ง. เลขนุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ค. ผู้ช่วยเลขนุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จำนวนกี่คน 

ก. จำนวน 7 คน ค. จำนวน 9 คน 

ข. จำนวนไม่เกิน 7 คน ง. จำนวนไม่เกิน 9 คน 

ตอบ ง. จำนวนไม่เกิน 9 คน 

8. ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการใดของกรุงเทพมหานครที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการการเมือง 

ก. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ข. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ง. สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9. ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขต ดำรงตำแหน่งตามวาระได้คราวละกี่ปี 

ก. 1 ปี ค. 3 ปี 

ข. 2 ปี ง. 4 ปี 

ตอบ ก. 1 ปี 

10. ใครเป็นผู้นัดประชุมสมาชิกสภาเขตเพื่อให้สมาชิกสภาเขตมาประชุมเป็นครั้งแรก 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ง. ผู้อำนวยการเขต 

ตอบ ง. ผู้อำนวยการเขต 

11. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ก. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ข. กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้รักษาราชการแทนคือปลัดกรุงเทพมหานคร 

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนได้โดยไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนได้โดยไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนได้โดยไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

12. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ในเวลาใด 

ก. เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. 

ข. เวลา 06.00 น. ถึง 17.00 น. 

ค. เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

ง. เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาทำการของสถานที่นั้น 

ตอบ ง. เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาทำการของสถานที่นั้น 

13. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้วจะถือใช้เป็นกฏหมายได้ใครเป็นผู้ลงนาม (กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สภากรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร) 

ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

14.ใครเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา 

ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร ค. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ง. ราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

15. กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติให้เก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมที่ขายในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกินลิตรละกี่สตางค์ 

ก. ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์ ค. ไม่เกินลิตรละ 25 สตางค์ 

ข. ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค์ ง. ไม่เกินลิตรละ 50 สตางค์ 

ตอบ ก. ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์ 

16. ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำระ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมีขั้นตอนอย่างไร 

ก. ขออำนาจศาลออกหมายยึดหรือสั่งก่อน 

ข. แจ้งให้กรมสรรพากรดำเนินการแทนกรุงเทพมหานคร 

ค. แจ้งตำรวจและศาลดำเนินการไปพร้อมๆกัน 

ง. ดำเนินการได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 

ตอบ ง. ดำเนินการได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 

17. ข้อใดเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

ก. ค่าใช้สอย ค. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 

ข. เงินเดือน ง. ค่าสาธารณูปโภค 

ตอบ ค. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 18. หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพย์สินอื่นๆของกรุงเทพมหานคร 

ก. กรมบัญชีกลาง ค. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข. สำนักงบประมาณ ง. กรมสรรพากร 

ตอบ ค. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

19. ใครเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข. อธิบดีกรมการปกครอง ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

20. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีจำนวนกี่คน 

ก. 2 คน ค. ไม่เกิน 3 คน 

ข. 3 คน ง. ไม่เกิน 4 คน 

ตอบ ง. ไม่เกิน 4 คน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้