เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ ปตท อื่นๆ -> ข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-04 13:01

ข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย

[แจก] แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย เป็นไฟล์ . pdf

ชื่อไฟล์ putsadu-thailocalmeet.pdf

ดาวน์โหลดคลิก


http://www.mediafire.com/?ywtdz2ikir0

Click here to start download..


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ

1.ความรู้ในทางพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

    -
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

    - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    -  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

    -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1


  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2

     - ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกคองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    -  พระราชฤกษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541


erik 2011-05-08 10:07
-ขอบคุณมากๆ

chayaporn 2011-05-20 14:54
ขอบคุณค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมเฉลย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.063677 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us