เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ ปตท อื่นๆ -> ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-19 18:13

ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ข้อมูลหมายถึงอะไร

                ก.  ความรู้ที่ใช้สำหรับทำประโยชน์


                ข.  สิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ


                ค. สาระที่นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริการ


                ง. ข้อเท็จจริงซึ่งแสดงสภาวะความเป็นจริงหรือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2. สารสนเทศหมายถึง

                ก.  วัตถุดิบข้อมูล


                ข.  ความสัมพันธ์ของข้อมูล


                ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ


                ง.  ข้อมูลที่ได้รับจากการประมวลผลแล้ว


3. ข้อใดที่ไม่ใช่คุณสมบัติของสารสนเทศ

                ก. กะทัดรัด
                                           ข. ตรวจสอบได้

                ค. ความลำเอียง
                                    ง.  ถูกต้องเที่ยงตรง

4. ข้อใดคือข้อดีของสิ่งพิมพ์

                ก.  ราคาแพง                                         ข. คงทน


                ค.  การจัดส่งถูก                                    ง.  ผู้ใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษในการอ่าน


5.  อะไรเป็นจุดเริ่มของสารสนเทศ

                ก. ข้อมูล                                 ข.  บุคลากร


                ค. การวางแผน                                     ง.  อุปกรณ์การผลิต


6. ข้อใด ไม่ใช่  ความสำคัญของสารสนเทศ


                ก.  ช่วยตัดสินใจ                                  ข.  ช่วยประเมินผลเปรียบเทียบ


                ค.  ช่วยปฏิบัติงานและการบริหาร  ง.ช่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

7. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

                ก. สถิติประชากร                 ข. เอกสารการอ้างอิง


                ค. รายงานผลการวิจัย                          ง.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม


8.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลภายในองค์กร

                ก. จุดคุ้มทุน                                           ข. สภาวะการจ้างงาน


                ค.  นโยบายขององค์กร                       ง.  โครงสร้างการบริหารงาน


9. ข้อใดคือวิธีการประมวลผล

                ก. การคำนวณการจัดเก็บบันทึกการคำนวณ  ข. การจัดพิมพ์ผลลัพธ์


                ค. การจัดเก็บบันทึก                                                            ง. ถูกทุกข้อ


10. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรในอดีต

                ก. วัตถุดิบ                                                                              ข. เครื่องจักร


                ค.  การจัดการ                                                                       ง. สารสนเทศ


11. ข้อมูล (DATA) คือ

                ก. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานศึกษา


                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่


                ค. ข้อเท็จจริง


                ง. รายละเอียด


12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสานเทศ

                ก. สารสนเทศที่ดีต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี


                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล


                ค. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา


                ง.  สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล


13. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้

               
1. ข้อมูล                2.  การประมวลผล             3. สารสนเทศ

                ก.
2-1-3                                                                 ข. 3-2-1

              ค. 2-3-1                                                                   ง. 1-2-3

14. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ    

ก. การจัดเรียงข้อมูล                                            ข. สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล


ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง. การคำนวณ

15. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

1. การประมวลผล              2. การดูแลรักษาสารสนเทศ        3. การรวบรวมตรวจสอบ                          


ก. 3-1-2                                                                  ข.  3-2-1

 ค.
1-2-3                                                                ง.  2-1-3

16. โครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงลำดับจากใหญ่สุดเล็กสุด คือข้อใด

                ก.
bit, character, field, file, record, database

                ข. file, record, field, character, bit, database

                ค.
character, field, file, record, database, bit

                ง.
database, file, record, field, character, bit

17. ส่วนขยาย (File Extension) ใด หมายถึงแฟ้มโปรแกรม (Appllcation Program)

                ก.
EXE                                                                   ข. DOC

                ค. PRO                                                                  ง. APP

18. การเข้าถึงข้อมูลแบบใดที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)

                ก.
Sequential                                                        ข. Random  Access

                ค. Direct Access                                                  ง. ไม่มีคำตอบ

19. ข้อมูล 19. 64 เป็นข้อมูลชนิดใด

                ก. จำนวนเต็ม                                                       ข. จำนวนจริง


                ค. ตัวอักษร                                                            ง. ค่าตรรกะ


20. การทำงานใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้การประมวลผลแบบกลุ่ม

                ก. การพิมพ์รายงานประจำเดือน                      ข. การออกใบแจ้งหนี้ผู้เช่าห้องพัก


                ค. การซื้อขายหลักทรัพย์                                    ง. การตรวจข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์


21. ข้อมูลชนิดใดมีได้เพียง  2 ค่าเท่านั้น

                ก.  ค่าตรรกะ                                                         ข.  จำนวนเต็ม


                ค.  จำนวนจริง                                                      ง.  วันที่และเวลา


22. หนึ่งตัวอักขระมีกี่บิต

                ก. 
2  บิต                                                                ข.   4  บิต 

                 ค.
8 บิต                                                                  ง.  16  บิต

23.  ข้อใดหมายถึง  ข้อมูลใดๆ  ที่เก็บในคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม  หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ

                ก.  ค่าตรรกะ                                                         ข.  ไบนารี


                ค.  สายอักขระ                                                      ง.  วันที่และเวลา


24. เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษร และตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น  31 จงหาตำแหน่ง เริ่มต้นของระเบียนที่ 2

                ก.
31                                                                       ข.  41

                ค. 51                                                                       ง.  61

25. แฟ้มแบบใดเข้าถึงข้อมูลได้ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก  และแบบเฉพาะเจาะจง

                ก.  แฟ้มลำดับ                                                       ข. แฟ้มลำดับดรรชนี


                ค.  แฟ้มสุ่ม                                                            ง. แฟ้มดรรชนี


26. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล

                ก.  การวิเคราะห์                                                   ข. การเรียกใช้ข้อมูล


                ค.  การแจกจ่ายข้อมูล                                          ง.  การจัดเก็บข้อมูล


27. เอนทิตี้ ( Entity )  คือ

                ก.  ระบบฐานข้อมูล                                             ข.  วิธีการจัดการข้อมูล


                ค.  รายละเอียดต่างๆของข้อมูล                         ง.  สิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ได้


28. ระเบียน ( Record ) คือ

                ก.  การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม


                ข.  การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน

                ค.  การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางเรียงกัน


                ง.  รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล


29. ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย

                ก.  ข้อมูลหลายๆ ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม                ข. รายละเอียดของข้อมูลต่างๆ


                ค.  แฟ้มข้อมูลจำนวนหลายๆแฟ้ม                    ง.  ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเรียบร้อย


30.  ข้อใดมิใช่หลักสำคัญของการจัดการฐานข้อมูล

                ก.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล                           ข.  กำหนดมาตรฐานของข้อมูล


                ค. รวมข้อมูลเป็นฐานเดียวกัน                           ง.  ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล


31. คอมพิวเตอร์ทำงานกับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเลขฐานใด

                ก.  เลขฐานสอง                                                    ข.  เลขฐานแปด


                ค.  เลขฐานสิบ                                                      ง.  เลขฐานสิบหก


32.  ตัวเลขระบบเลขฐานสอง  ประกอบด้วย

                ก. 
0  ถึง  F                                                            ข.  0  ถึง  9

                ค.  0  ถึง  7                                                             ง.  0  ถึง  1

33. ตัวเลขระบบเลขฐานแปด  ประกอบด้วย

                ก. 
0  ถึง  F                                                            ข.  0  ถึง  9

                ค.  0  ถึง  7                                                             ง.  0  ถึง  1

34. ตัวเลขระบบเลขฐานสิบ  ประกอบด้วย

                ก. 
0  ถึง  F                                                            ข.  0  ถึง  9

                ค.  0  ถึง  7                                                             ง.  0  ถึง  1

35. ตัวเลขระบบเลขฐานสิบหก  ประกอบด้วย

                ก. 
0  ถึง  F                                                            ข.  0  ถึง  9

                ค.  0  ถึง  7                                                             ง.  0  ถึง  1

36. (111)2
                ก.  5                                                                        ข.  6

                ค.  7                                                                        ง.  111

37.  12  มีค่าเท่าใดในเลขฐานสอง

                ก. (
0011)2                                                             ข. (0110)

                ค. (1011)2                                                             ง.  (1100)2

38. ค่า (142)8
                ก.  90                                                                      ข. 88

                ค. 142                                                                    ง. 48

39. 797 มีค่าเท่าใดในเลขฐานแปด

                ก. (
445)8                                                                ข. (5441)8

                ค. (1445)8                                                             ง. (544)8

40. (14A)16
                ก.  1410                                                                 ข. 41

                ค.  408                                                                   ง. 414

41. 441 มีค่าเท่าไหร่ในเลขฐานสิบหก

                ก. (
1411)16                                                             ข. (14B)16

                ค. (1141)16                                                             ง. (B41)16

42. (27.625)10  มีค่าเท่าใดในเลขฐานสอง

                ก.  (
10110.110)2                                                  ข. (11011.10)2

                ค.  (10110.101)2                                                   ง. (11011.110)2

43.  (10011.011)2  มีค่าเท่าใดในเลขฐานสิบ

                ก.
18.75                                                                 ข.19.12

                ค.
19.475                                                                ง.18.475

44. ( 01010101010)2  มีค่าเท่าใดในเลขฐานแปด

                ก. 
1252                                                                 ข. 1525

                ค.  5454                                                                 ง.   1254

45.  (DEF)16  มีค่าเท่าใดในเลขฐานสอง

                ก. 
110111111110                                              ข. 110111101111

                ค.  111011011111                                              ง.  111011011110

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. และ  กฟภ. ใหม่ล่าสุด
 ตำแหน่งต้องสอบเหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com
มีค่าเท่าใดในเลขฐานสิบ
มีค่าเท่าใดในเลขฐานสิบ
มีค่าเท่าใดในเลขฐานสิบ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
ข้อสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) กว่า 250 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แห่งเดียวเท่านั้น!!!!!!
ข้อ สอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) กว่า 100 ข้อ

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test
) อย่างถูกต้อง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และข้อสอบข้อสอบ Reading Comprehension Test

 ( ข้อสอบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ )กว่า 300 ข้อ มีเฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟผ.
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018977 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us