เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบครูอาชีวะ 2555 | งานราชการ หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง งาน ... --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบครู ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ครู ศรช. สพฐ. กทม. -> สอบครูอาชีวะ 2555 | งานราชการ หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง งาน ... [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-09-06 14:40

สอบครูอาชีวะ 2555 | งานราชการ หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง งาน ...

จำหน่ายแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2554  พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด 
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 
ข. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ค. พระราชบัญญัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ง. ไม่มีคำตอบในข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค
 
2. ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ 
ก. เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 
ข. เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง 
ค. เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว 
ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค เป็นคำตอบ
 
3. ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ข. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอุดมศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษา 
ค. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ง. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการกีฬาและดนตรี
 
4. ท่านทราบไหมว่าหน้าที่ที่ว่า “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร” เป็นของหน่วยงานใด 
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
5. ทุกข้อเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่ ท่านทราบไหมว่าคือข้อใด 
ก. สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ข. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
 
ค. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ง. สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
6. ถ้าท่านจะติดต่อเรื่องบการ “พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ท่านควรจะติดต่อที่สำนักงานใด 
ก. สำนักอำนวยการ 
ข. สำนักความร่วมมือ 
ค. สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 
ง. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 
7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักความร่วมมือ 
ก. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ 
ข. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา 
ค. พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ ปละวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
ง. ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 
8. ท่านทราบไหมว่า ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
ก. ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาครวมของประเทศ 
ค. ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษา 
ง. ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ก. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา และเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
ค. จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
ง. พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
10. ถ้ามีใครมาปรึกษาท่านว่าจะ “สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาที่เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ท่านจะแนะนำผู้ที่มาปรึกษาไปสำนักงานใด 
ก. สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ข. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 
ค. สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
ง. สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 
11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ก. วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
ข. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
ค. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการอาชีวศึกษา และอาชีพ การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ์และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 
12. ท่านทราบไหมว่าข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ก. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
ข. ส่งเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 
ค. จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา 
ง. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบายแผนงาน โครงการ ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
 


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา  ใหม่ล่าสุด 
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้ 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู 
แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542 

แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 
แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542 
แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน) 
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ 
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อ 
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักรินรุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบครูอาชีวะ 2555 | งานราชการ หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง งาน ... --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.163681 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us