เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-09-10 13:51

ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ รวม 6 ตำแหน่ง 1500 อัตรา <รับออนไลน์> (19-23 ก.ย.54)
 


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์

 

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์ 


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์
  1. ข้อใดคือหนังสือราชการ?
   ก. เอกสารของทางราชการ
   ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
   ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ
   ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
   ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
  2. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
   ก. คำแนะนำ
   ข. แถลงการณ์
   ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
   ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
   ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
  3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
   ก. เรียน ข. เสนอ
   ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน
   ตอบ ก. เรียน
  4. งานสารบรรณ มีความหมายตรงกับข้อใด?
   ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
   ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
   ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
   ง. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
   ตอบ ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร


  5. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี ชนิด  คือข้อใด?
   ก. หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
   ข. หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
   ค. หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
   ง. ผิดทุกข้อ
   ตอบ ง. ผิดทุกข้อ
  6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
   ก. 
   2 คน ข. 3 
   คน
   ค. 
   4 
   คน ง. เท่าใดก็ได้
   ตอบ ข. 
   3 คน
  7. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
   ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ของแสดงความเคารพนับถือ
   ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ
  8. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
   ก. วันที่ 
   มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2516

   ค. วันที่ 
   มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2536
   ตอบ ค. วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2526
  9. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
   ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
   ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ
   ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
  10. ประกาศ จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
   ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว
   ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
   ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์  11. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
   ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด
   ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน
   ตอบ ค. ด่วนมาก
  12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
   ก. ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
   ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
   ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
   ง. ถูกทุกข้อ
   ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
  13. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
   ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
   10 
   ปี
   ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
   10 
   ปี
   ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
   ปี
   ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 
   ปี
   ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
   ปี
  14. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
   ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
   ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
   ออกหนังสือ
   ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
   ง. ไม่มีข้อใดถูก
   ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
  15. รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
   ก. สด และ สภ ข. ตง และ รส
   ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร
   ตอบ ค.  ตผ และ สภ
  16. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
   ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี
   ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
   ค. สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
   ง. ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
  17. คำว่า คำสั่ง มีความหมายตรงตามข้อใด?
   ก. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
   ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
   ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
   ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
   ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
  18. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
   ก. เลขาธิการ ก.พ.
   ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
   ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
   ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   ตอบ ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
  19. หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
   ก. 
   ประเภท ข. 
   ประเภท
   ค. 
   ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก
   ตอบ ข. 
   ประเภท
  20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
   ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
   ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
   ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง 
   ด่วน
    อยู่แล้ว
   ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
   ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
  21. ทะเบียนงานสารบรรณมี ประเภท คือข้อใด?
   ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
   ข. ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
   ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ
   ง. ผิดทุกข้อ
   ตอบ ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
  22. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียนสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด?
   ก.  ปลัดกระทรวง ข. สำนักงาน ก.พ.
   ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
   ตอบ ก. ปลัดกระทรวง
  23. หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร?
   ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
   ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน
   ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
   ง. ถูกทุกข้อ
   ตอบ ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
  24. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน?
   ก. 
   30 วัน ข. 45 
   วัน
   ค. 
   60 วัน ง. 90 
   วัน
   ตอบ ค. 
   60 วัน
  25. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
   ก. 
   ปี ข. 2 
   ปี
   ค. 
   3 
   ปี ง. กี่ปีก็ได้
   ตอบ ก. 
   ปี
  26. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน?
   ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
   ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
   ตอบ ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  27. ในกรณีนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ?
   ก. ทำการแทน ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
   ค. รักษาการแทน ง. ปฏิบัติราชการแทน
   ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
  28. ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง?
   ก. เอ 
   3 , เอ 4 , เอ และ ดีแอล ข. เอ 4, เอ 5, 
   และ ดีแอล
   ค. ซี 
   4 , ซี 5 , ซี 
   และดีแอล ง. ผิดทุกข้อ
   ตอบ ค. ซี 
   4 , ซี 5 , ซี และดีแอล
  29. หนังสือภายนอก คือหนังสืออย่างไร?
   ก. ติดต่อส่วนราชการ 
   ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
   ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ
   ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
   ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
  30. ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด?
   ก. ก.พ. ข. กระทรวงศึกษาธิการ
   ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สำนักงานรัฐมนตรี
   ตอบ ง. สำนักงานรัฐมนตรี

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด

  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
   รายละเอียดประกอบด้วย

  - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  - เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

  - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

  ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  - ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

  - ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

  - คณะรัฐมนตรีชุด “ยิ่งลักษณ์” 1

  - ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

  - แนวข้อสอบงานสารบัญ

  จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
  ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
  เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

  ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
  รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


  สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
  ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
  หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com


  artistzaa 2011-09-10 16:07
  ขอบคุณครับ

  blueaiwsa 2011-09-14 12:53
  ขอบคุณค่ะ

  Tutor 2011-09-14 16:23

  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  1. ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่
  ก. 
  2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
  ข. 
  3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
  ค. 
  ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษและข้าราชการตุลาการ
  ง. 
  5 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ
  ตอบ ก. 
  2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

  2. นายนิคม อาการดี รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด
  ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
  ค. ข้าราชการอัยการ
  ง. ข้าราชการพลเรือสามัญ
  ตอบ ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
   

  3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นข้าราชการประเภทใด
  ก. ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
  ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง
  ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตอบ ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
   

  4. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
  ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
  ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
  ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
  ง. ข้าราชการอัยการ
  ตอบ ง. ข้าราชการอัยการ
   

  5. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
  ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  ข. ข้าราชการปกครอง
  ค. ข้าราชการตำรวจ
  ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   

  6. ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง “อธิบดี”
  ก. เลขนุการ ก.พ. ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   

  7. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
  ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข. สำนักงบประมาณ
  ค. สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   

  8. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ
  ก. นายกรัฐมนตรี ข. เลขาธิการ ก.พ.
  ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. ประธานกรรมการ ก.พ.
  ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี

  9. ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
  ก. 
  3 คน ข. 5 คน
  ค. 
  7 คน ง. 12 คน
  ตอบ ง. 
  12 คน

  10. ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.
  ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
  ข. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  ค. รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
  ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ตอบ ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
   

  11. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  ก. 
  2 ปี ข. 3 ปี
  ค. 
  4 ปี ง. ปี
  ตอบ ข. 
  3 ปี

  12. เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน
  ก. 
  30 วัน ข. 15 วัน
  ค. 
  20 วัน ง. 45 วัน
  ตอบ ก. 
  30 วัน 

  13. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
  ก. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
  60 วัน ข. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน
  ค. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
  120 วัน ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
  ตอบ ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
  180 วัน

  14. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ก. ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
  ข. ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
  ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
  ง. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
  ตอบ ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
   

  15. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือจัดการสวัสดิการปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
  ก. กรมบัญชีกลาง
  ข. ก.พ.
  ค. สำนักงบประมาณ
  ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ตอบ ข. ก.พ.
   

  16. การประชุม ก.พ. ต้องมีจำนวนกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
  ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
  ค. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
  ตอบ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
   

  17. คณะกรรมการิสามัญ ซึ่งตั้งขึ้นโดย ก.พ.  มีหน้าที่อย่างไร
  ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้ 
  ข. พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย
  ค. พิจารณาอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์ 
  ง. เพื่อการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน
  ตอบ ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้
   

  18. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการสำนักงาน ก.พ. คือ
  ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ตอบ ค. เลขาธิการ ก.พ.
   

  19. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อผู้ใด
  ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
  ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
   

  20. อนุกรรมการกระทรวง ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
  ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และปลัดกระทรวง
  ข. อนุกรรมการผู้แทน ก.พ. และผู้ทรงคุณวุฒิ
  ค. อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ
  ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   

  21. ส่วนราชการใด ที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
  ก. สำนักงาน ก.พ.
  ข. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
  ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ตอบ ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ 

  22. อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  ก. 
  ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
  ข. 
  ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
  ค. 
  ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. ทบวง กรม อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
  ง. 
  ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทยวง อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
  ตอบ ข. 
  ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น

  23. การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเมื่อใด
  ก. การออกจากราชการ ข. การดำเนินการทางวินัย
  ค. การอุทธรณ์ ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   

  24. อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
  ก. นายกเทศมนตรี ข. ประธานสภาจังหวัด
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดจังหวัด
  ตอบ ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   

  25. ประธาน อ.ก.พ. กรม คือใคร
  ก. ปลัดกระทรวง ข. รัฐมนตรีว่าการทบวง
  ค. อธิบดี ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  ตอบ ค. อธิบดี
   

  26. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นประธาน อ.ก.พ. สำนักนายรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนได้
  ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี
  ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ตอบ ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   

  27. ส่วนราชการใดที่มี อ.ก.พ. เดียว ทำหน้าที่ทั้ง อ.ก.พ. กระทรวงและ อ.ก.พ. กรม ด้วย
  ก. ทบวงมหาวิทยาลัย ข. ราชบัณฑิตยสถาน
  ค. สำนักพระราชวัง ง. สำนักงานอัยการสูงสุด
  ตอบ ข. ราชบัณฑิตยสถาน
   

  28. ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของใคร
  ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   

  29. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้เมื่อใด
  ก. 
  29 มีนาคม 2551 ข. 23 มกราคม 2551
  ค. 28 มิถุนายน 2551 ง. 27 เมษายน 2551
  ตอบ ค. 28 มิถุนายน 2551

  30. ใครเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. อ.ก.พ. จังหวัด
  ค. อ.ก.พ. กรมการปกครอง ง. สภาจังหวัด
  ตอบ ข. อ.ก.พ. จังหวัด
   

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด

  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
   รายละเอียดประกอบด้วย

  - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  - เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

  - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

  ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  - ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

  - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


  จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
  ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
  เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

  ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
  รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


  สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
  ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
  หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com  เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดแจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช --] [-- top --]


  Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
  Time 0.044130 second(s),query:3 Gzip enabled

  You can contact us