เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบพยาบาล 4 เหล่าทัพ ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบพยาบาล -> สอบพยาบาล 4 เหล่าทัพ ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-12 15:31

สอบพยาบาล 4 เหล่าทัพ ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบกแนวข้อสอบนักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ


1.ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร

ก.น้ำ
ข.เกล็ดเลือด

ค.เม็ดเลือดขาว

ง.เม็ดเลือดแดง

2.หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร

ก.กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน

ข.ปรับความดันเลือดให้คงที่

ค.กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง

ง.โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

3.เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง

ก.ปริมาณยูเรีย

ข.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค.ปริมาณออกซิเจนอาหาร ของเสีย

ง.ถูกทุกข้อ

4.เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใด

ก.ห้องบนขวา

ข.ห้องบนซ้าย

ค.ห้องล่างขวา

ง.ห้องล่างซ้าย

5.โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน อยู่ที่ไหนในเลือด

ก.พลาสมา.เกล็ดเลือด

.เม็ดเลือดแดง.เม็ดเลือดขาว

6.เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหน

ก.ตับ

ข.ม้าม

ค.ไขกระดูก

ง.ตับ

7.เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไร

ก.ลำเลียงน้ำ

ข.ลำเลียงอาหาร

ค.ป้องกันเชื้อโรค

ง.เลือดตกตะกอน

8.ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไร

ก.ภูมิแพ้

ข.โลหิตจาง

ค.อาหารเป็นพิษ

ง.เลือดตกตะกอน

9.เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไร

ก.เซลล์

ข.น้ำเลือด

ค.พลาสมา

ง.เกล็ดเลือด

10.สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร

ก.พลาสมา

ข.เกล็ดเลือด

ค.เฮโมโกลบิน

ง.ไฟบริโนเจน

11.หลอดเลือดอะไรที่ผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว

ก.หลอดเลือดดำ

ข.หลอดเลือดฝอย

ค.หลอดน้ำเหลือง

ง.หลอดเลือดแดง12.เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีใด

ก.เลือดจางเกินไป

ข.เลือดออกมีบาดแผล

ค.เลือดขาดวิตามินเค

ง.เลือดขาดเม็ดโลหิตขาว

13.การนับปริมาณอะไรในเลือดที่บอกให้ทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น

ก.น้ำตาล

ข.เกล็ดเลือด

ค.เม็ดเลือดขาว

ง.เม็ดเลือดแดง

14.ในเลือด1ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณเท่าใด

ก.5พันเม็ด

ข.5ล้านเม็ด

ค.5แสนเม็ด

ง.5หมื่นเม็ด

15.ชีพจรในผู้ใหญ่จะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีในภาวะปกติ

ก.72ครั้ง

ข.100ครั้ง

ค.120ครั้ง

ง.125ครั้ง

16.นักเรียนอ่านพบคำว่า การแพร่ มาหลายครั้งแล้ว เช่น ก๊าซออกซิเจนแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอย คำว่า แพร่ นี้มีความหมายอย่างไร ถ้ามีการแพร่ของสารเกิดขึ้น

ก.จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย

ข.จากบริเวณที่มีสารอยู่น้อย ไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่มาก

ค.จากบริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดเล็ก

ง.จากบริเวณที่มีสารขนาดเล็กไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดใหญ่

17. การหายใจเขียนเป็นสมการได้

C6H126+O2H2O+C2O+พลังงาน

ในสมการนั้น CO2และ H2Oคืออะไรตามลำดับ

ก.น้ำและก๊าซออกซิเจน

ข.น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

18.ปริมาณความเข้มข้นของอะไรในเลือดที่กำหนดอัตราเร็วของการหายใจ

ก.ไอน้ำ

ข.ก๊าซออกซิเจน

ค.ก๊าซไนโตรเจน

ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19.เครื่องบินเมื่อบินในระดับสูงนักบินจะหายใจไม่สะดวกเพราะอะไร

ก.ที่ระดับสูงมีไอน้ำน้อย

ข.ที่ระดับสูงมีออกซิเจนน้อย

ค.ที่ระดับสูงมีฝุ่นละอองมาก

ง.ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก

20.เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใสน้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไร

ก.ก๊าซมีเทน

ข.ก๊าซออกซิเจน

ค.ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์

ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

21.เมื่อนำลมหายใจออกมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่าลมหายใจออกไม่ใช่จะมีแต่ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีก๊าซอะไรออกมาด้วย

ก.ออกซิเจน,ไนโตรเจน

ข.คาร์บอนไดซัลไฟด์,ไอน้ำ

ค.คาร์บอนมอนอกไซด์,ไอน้ำ

ง.คาร์บอนมอนอกไซด์,แอมโนเมีย22.นักดำน้ำจะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำหลังจากดำไปประมาณนาที เพราะเหตุใด

ก.สำลักน้ำ

ข.เพื่อให้ตาชินกับแสง

ค.เพื่อรับก๊าซออกซิเจนไปชดเชย

ง.เพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไป

23.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำจะได้อะไร

ก.กรดเกลือ

ข.กรดแอซิติก

ค.กรดซัลฟุริก

ง.กรดคาร์บอนิก

24.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ที่ผ่านการหายใจมาแล้ว ส่วนใหญ่มากับอะไรในเส้นเลือดฝอย

ก.พลาสมา

ข.เม็ดเลือดขาว

ค.เม็ดเลือดแดง

ง.เม็ดน้ำเหลือง

25.เพราะเหตุใดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ของเสียจากการหายใจที่เซลล์)จึงไม่มากับพลาสมา

ทั้งหมด

ก.เพราะพลาสมาเข้มข้นเกินไป

ข.เพราะพลาสมาไม่มีน้ำมากพอ

ค.เพราะก๊าซดังกล่าวไม่ละลายน้ำ

ง.เพราะจะทำให้เกิดกรดเป็นอันตราย

26.การไหลเวียนของเลือดผ่านไตเป็นอย่างไร

.เส้นเลือดแดงใหญ่-ไต-เส้นเลือดดำใหญ่

ข.เส้นเลือดดำใหญ่-ไต – เส้นเลือดแดงใหญ่

ค.เส้นเลือดดำใหญ่ – เส้นเลือดแดงใหญ่ – ไต

ง.เส้นเลือดแดงใหญ่ -เส้นเลือดดำใหญ่ – ไต

27.ร่างกายจะดูดสารกลับคืนในกรณีต้องการใช้สารนั้น การดูดสารกลับคืนนี้เกิดตอนไหน

ก.ตอนเป็นเลือด

ข.ก่อนผ่านหน่วยไต

ค.ผ่านหน่วยไตมาแล้วมาถึงท่อหน่วยไต

ง.ตอนเป็นน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ

28.ปริมาณสารในปัสสาวะเกิดขึ้นจาก การกรองที่หน่วยไตและอะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อผ่านการกรองแล้ว

ก.การย่อย

ข.การดื่มน้ำ

ค.การเติมน้ำ

ง.การดูดกลับคืน

29.หน่วยไตสามารถกรองสารโปรตีนออกจาดกเลือดได้ 20 กรัม ต่อ 100cm3แต่ในน้ำปัสสาวะกลับไม่มีสารโปรตีนสารดังกล่าวหายไปไหน

ก.ทำปฏิกิริยาหมดไป

ข.ถูกนำไปทิ้งทางอื่น

ค.ถูกดูดกลับคืนเข้าในเลือด

ง.สลายตัวกลายเป็นคาร์บอเนต

30.การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะจะใช้สารอะไรตรวจได้

ก.ใช้วิธีเผาหาตะกอน

ข.สารละลายเบเนดิกต์

ค.สารละลายแอมโมเนีย

ง.ใช้สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต

เอกสารแนวข้อสอบนักเรียนพยาบาล ทหาอากาศ ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ  ใหม่ล่าสุด 
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- สอบพยาบาล 4 เหล่าทัพ ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026442 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us