เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ 2555 วุฒิ ม3 ม6 --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบนายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ 2555 วุฒิ ม3 ม6 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-13 09:30

เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ 2555 วุฒิ ม3 ม6

ติวสอบจ่าอากาศ

แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร (โดยย่อ)

 • เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามาดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุระหว่าง 14 - 18 ปี (เกิดระหว่าง 2530 - 2534) หรือ ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพอากาศ ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุระหว่าง 17 - 20 ปี (เกิดระหว่าง 2528 - 2531) หรือ ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพอากาศ ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือเหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารอากาศโยธิน, เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด หากผู้สมัครมี บิดา และ มารดา ที่มี ชื่อ หรือ นามสกุลไม่ตรงกัน ต้องนำหลักฐานประกอบมาแสดงด้วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ที่ทำหน้าที่ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจราจล หรือหลักฐานที่แสดงว่า เป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่า เป็นบุตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงถึงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)
 • ในกรณีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไป

การรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ซื้อใบสมัคร ถึงวันที่ 14 มกราคม 2548
 • สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ฯ ระหว่างวันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 08.00 - 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพอากาศ สมัครผ่านหน่วยปกครองทหาร ถึงโรงเรียนจ่าอากาศ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2548
สอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร. 0-2534-3762 - 3, 0-2534-2841 


1.   ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้านใน  โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด 
   1.    เกลือคาร์บอเนต 
   2.    เกลือซัลเฟต 
   3.    เกลือไปคาร์บอเนต 
   4.    ข้อ  2.  และ  3.  ถูกต้อง 
2.   ของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำมาหยดลงบนผงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำผลึกปรากฏว่า 
ผงคอปเปอร์ซัลเฟตกลายเป็นสีน้ำเงิน  ของเหลวนั้นคือข้อใด 
   1.    แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
   2.    เฮกเซน 
   3.    น้ำ 
   4.    น้ำมันเบนซิน 
3.     สารในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหาร 
   1.    ผงฟู 
   2.    น้ำขี่เถ้า 
   3.    โซดาแผดเผา 
   4.    กรดซัลฟูริก 
4.     จากสมการ  2H O               2H + O   ทราบหรือไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น 
   1.    แสง 
   2.    น้ำ 
   3.    ไฟฟ้า 
   4.    ความร้อน 
 
5.     ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์คือข้อใด 
   1.    น้ำกรดกับขั้วไฟฟ้า 
   2.    ขั้วไฟฟ้ากับแผ่นตะกั่ว 
   3.    ภาชนะกับน้ำกรด 
   4.    แผ่นตะกั่วกับน้ำกรด 
6.    การกระทำตามข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น 
   1.     การทำนาเกลือ 
   2.     การทำน้ำเชื่อม 
   3.     ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ 
   4.     เทน้ำมะนาวลงบนหินอ่อน 
7.   สารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสอยู่สารหนึ่ง 
   1.     น้ำโซดา 
   2.     น้ำฝน 
   3.     น้ำส้มสายชู 
   4.     ปูนขาว 
8.    สารประกอบชนิดใดต่อไปนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  4  อะตอมใน  1  โมเลกุล 
   1.     KNO 
   2.     CO 
   3.   H SO 
   4.   CH COOH 
9.   สารต่อไปนี้สารใดสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิปกติ 
   1.   กำมะถัน 
   2.   แกรไฟต์ 
   3.   คลอรีน 
   4.   โปตัสเซียม 
 
10.   ถ้าท่านต้องการประดิษฐ์ยาเพื่อรักษาโรคตรงบริเวณลำไส้เล็กและต้องการให้ยานั้นละลายในลำไส้เล็กเท่านั้น  ท่านจะต้องเคลือบยานี้ด้วยสารละลายที่ละลายได้ดีในข้อใด 
   1.   กรด 
   2.   น้ำเกลือ 
   3.   เบส 
   4.   น้ำ 

11.   ฝนกรด  (acid  rain)  ที่มักปรากฏในเมืองใหญ่ ๆ เกิดจากการที่มีก๊าซใดในบรรยากาศมาก 
   1.   คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   2.   คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
   3.   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   4.   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และคาร์บอนไดออกไซด์ 
12.   สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์  ส่วนมากจะมีสารละลายใดเป็นองค์ประกอบ 
   1.   กรดไนตริก 
   2.   กรดซัลฟิวริก 
   3.   กรดคาร์บอลิก 
   4.   กรดไฮโดรคลอริก 
13.   “สารตะกั่ว”  ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากแหล่งใดมากที่สุด 
   1.   โรงงานอุตสาหกรรม 
   2.   การเผาไหม้ขยะมูลฝอย 
   3.   รถยนต์ 
   4.        โรงงานผลิตไฟฟ้า 
14.  สารพิษประเภทดีดีทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเก็บสะสมในส่วนใดมากที่สุด 
   1.   ไขมัน 
   2.   กล้ามเนื้อ 
   3.   กระเพาะอาหาร 
   4.   ตับ 
 
15.   ผงชูรสที่ใช้ปรุงรสอาหาร  จะมีอันตรายอย่างมากต่อบุคคลประเภทใด 
   1.   ชายวัยฉกรรจ์ 
   2.   สตรีมีครรภ์ 
   3.   ผู้สูงอายุ 
   4.   คนป่วยที่สูญเสียเลือด 
16.   ในการขนแทงค์น้ำที่มีน้ำหนัก  200  นิวตันดึงขึ้นรถบรรทุกไปตามพื้นเอียงยาว  2  เมตร  ท้ายรถอยู่สูงจากพื้น  1.0  เมตร  แรงดึงมีค่าเท่าใดและงานที่ได้รับมีค่าเท่าใด 
   1.   50  นิวตัน  และ  75  จูล 
   2.   75  นิวตัน  และ  50  จุล 
   3.   100  นิวตัน  และ  100  จูล 
   4.   100  นิวตัน  และ  200  จูล 
17.   ถ้าออกแรงพยายาม  20  นิวตัน  เป็นระยะทาง  5  เมตร  ทำให้ความต้านทาน  100  นิวตัน  เคลื่อนที่ไปได้  3  เมตร  จะได้เปรียบเชิงกลเท่าไร 
   1.   2 
   2.   3 
   3.   4 
   4.   5 
18.จะต้องออกแรงพยายามตอกลิ่มด้วยแรงเท่าไร  ซึ่งหัวลิ่มหนา  120  มิลลิเมตร  สูง  60  มิลลิเมตร  ความต้านทานของไม้เท่ากับ  300  นิวตัน 
   1.   2,000     นิวตัน 
   2.   4,000     นิวตัน 
   3.    6,000     นิวตัน 
   4.    8,000     นิวตัน 
19.   ลิ่มอันหนึ่งมีความยาว  30  เซนติเมตร  มีหัวหนา  10  เซนติเมตร  เมื่อออกแรงตอก  200  นิวตัน  ตอกลิ่มลงไปในเนื้อไม้มีแรงต้านเท่าใด 
   1.   200        นิวตัน 
   2.   400      นิวตัน 
   3.    600        นิวตัน 
   4.    800        นิวตัน 
 
20.  แม่แรงอันหนึ่งมีระยะเกลียวเท่ากับ  0.5  เซนติเมตร  เมื่อมือหมุนไปได้  1  รอบ  จะได้ 
      ระยะทาง  1  เมตร  ถ้าต้องการยกน้ำหนัก  600  นิวตัน  จะต้องออกแรงเท่าใด 
   1.   3   นิวตัน 
   2.   30     นิวตัน 
   3.    200     นิวตัน 
   4.    180     นิวตัน 
21.    หม้อแปลงรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ  220  โวลต์  วัดกระแสไฟฟ้าได้  50  แอมแปร์  ถ้าต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ  2.2  โวลต์  กระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิจะเป็นเท่าไร 
   1.    1,000     แอมแปร์ 
   2.   3,000      แอมแปร์ 
   3.    5,000     แอมแปร์ 
   4.    6,000     แอมแปร์ 
22.   รถยนต์มวล  1  ตัน  วิ่งด้วยความเร็ว  90  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ชนรถมอเตอร์ไซด์ซึ่งจอดอยู่นิ่งหลังจากการชนรถทั้งสองเคลื่อนที่ไปด้วยกัน  ความเร็วหลังการชนมีค่าเท่าไร  ถ้ารถมอเตอร์ไซด์มีมวล  600  กิโลกรัม 
   1.   40        กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   2.    20        กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   3.   56.25    กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   4.    23.44      กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
23.   เตาไฟฟ้าขนาด  100  วัตต์  จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำมวล  0.5  กิโลกรัม  อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียสให้เดือด  โดยกำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ  4,200  จูล/กิโลกรัม  เคลวิน 
   1.   20     นาที 
   2.   21   นาที 
   3.   22   นาที 
   4.   23   นาที 
 
24.   วัตถุก้อนหนึ่งหนัก  100  กิโลกรัมอยู่บนพื้นราบ  ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ  0.25  แรงเสียดทานสูงสุดมีค่าเท่าไร 
   1.   200     นิวตัน 
   2.    250     นิวตัน 
   3.    300     นิวตัน 
   4.    350     นิวตัน 
25.   ถุงทรายหนักถุงละ  0.8  กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นราบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสเท่ากับ  0.25  ถ้าออกแรง  90  นิวตัน  จะสามารถดึงถุงทรายได้ทั้งหมดกี่ถุง 
   1.   30   ถุง 
   2.    35   ถุง 
   3.   40   ถุง 
   4.    45   ถุง 
26.   เด็กชายดำหิ้วกระเป๋าหนัก  60  นิวตัน  เดินไปตามถนนถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง  30  เมตร  แล้วเดินขึ้นบันไดสูง  12  เมตร  จงหางานที่เด็กชายดำทำได้ 
   1.   500     จูล 
   2.   600   จูล 
   3.   750   จูล 
   4.   720   จูล 
27.   ออกแรงพยายาม  12  นิวตัน  ห่างจากจุดหมุน  5  เมตร  เพื่อยกวัตถุที่วางห่างจากจุดหมุน  1.5  เมตร  ในด้านตรงข้ามกับแรงพยายาม  จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น 
   1.   30   นิวตัน 
   2.    40   นิวตัน 
   3.    50   นิวตัน 
   4.    60   นิวตัน 
28.   ชายคนหนึ่งหนัก  200  นิวตัน  นั่งบนกระดานหกห่างจากจุดหมุน  3.0  เมตร  อยากทราบว่าชายอีกคนหนึ่งซึ่งหนัก  100  นิวตัน  จะต้องนั่งห่างจากจุดหมุนกี่เมตร 
   1.   3   เมตร         3.    5   เมตร 
   2.    4   เมตร         4.    6   เมตร 

29.   วางวัตถุหน้าเลนส์เป็นระยะ  6  เซนติเมตร  เกิดภาพเสมือนขนาด  2  เท่าของวัตถุ  จงหาชนิดและโฟกัสของเลนส์ 
   1.   นูน  10  เซนติเมตร 
   2.   นูน  12  เซนติเมตร 
   3.   เว้า  10  เซนติเมตร 
   4.   เว้า  12  เซนติเมตร 
30.   เลนส์ทำให้เกิดภาพจริงขนาด  3  เท่าของวัตถุ  วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เท่าไรกับความยาวโฟกัส  9  เซนติเมตร  
   1.   6     เซนติเมตร 
   2.   9   เซนติเมตร 
   3.   12   เซนติเมตร 
   4.   15   เซนติเมตร 


จำหน่ายเก็งข้อสอบ ปี 2555 
-นักเรียนจ่าทหารเรือ 
-นักเรียนจ่าอากาศ 
-นักเรียนนายสิบทหารบก 
-นักเรียนนายสิบเหล่าทหารฯ 

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 2,000 ข้อ  

 “คู่มือสอบแนวใหม่ : ฉบับสมบูรณ์ : หวังผล 100%” 

ประกอบด้วย 

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (เฉลยแบบอธิบายคำตอบ 100 ข้อ) 

- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยแบบอธิบายคำตอบ 100 ข้อ)) 

- แนวข้อสอบวิชาอังกฤษ (เฉลยแบบอธิบายคำตอบ 100 ข้อ)) 

- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (เฉลยแบบอธิบายคำตอบ 100 ข้อ)) 

- แนวข้อสอบวิชาไทย (เฉลยแบบอธิบายคำตอบ 100 ข้อ)) 

- วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ บ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน 

- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
+ ความรู้เกี่ยวกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
+ ความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนจ่าอากศ 
+ ความรู้เกี่ยวกับ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 


 
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488 [WhatsApp / Line]
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/


ส่งเป็น E-BOOK ทางอีเมล์ ราคา 399 ต่อตำแหน่ง 
รวบรวมโดยรุ่นพี่ที่สอบได้ อันดับต้นๆ
 
 เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ 2555 วุฒิ ม3 ม6 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019825 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us